Preloader

Služby

Predaj

Spoločnosť Labway dodáva laboratórne prístroje, zariadenia a pomôcky pre všetky typy školských, vedeckých, výskumných, výrobných a prevádzkových laboratórií. Dodávame aj prenosné prístroje a prístroje vhodné do mobilných laboratórií.

Servis

Poskytujeme záručný aj pozáručný servis na všetky nami dodané zariadenia. Servisujeme aj laboratórnu techniku, ktorá nebola zakúpená u našej firmy. Ponúkame aj širokú paletu spotrebného laboratórneho materiálu, chemikálie, laboratórne sklo a pod.

Poradenstvo

Pomôžeme Vám zorientovať sa v aktuálnej ponuke laboratórnych prístrojov, poradíme pri vyhľadaní najvhodnejších analytických metód, pri riešení problémov fyzikálno-chemickej povahy.

Zastupujeme
popredné zahraničné firmy.

Dodávatelia

Matest (IT)

Prístroje a zariadenia pre testovanie materiálov - inžinierska geológia, stavebné materiály, betóny, malty, asfaltové zmesi, stavebnícka oceľ

JENWAY (GB)

elektrochem. prístroje - pH metre, konduktometre, oximetre, iónmetre, analytické a meracie prístroje - plameňové fotometre, kolorimetre, zákalomery, analyzátory chloridov, fluorimetre , spektrofotometre VIS aj UV/VIS, magnetické miešadlá

CECIL (GB)

spektrofotometre - vysokovýkonné VIS a UV-VIS spektrofotometre pre rutinné aj vedeckovýskumné využitie, spektrofotometre na mer.farby HPLC - modulový HPLC systém pre analytické aj preparatívne využitie

Sentek (GB)

elektródy - pH elektródy, v rôznych vyhotoveniach, možnosť vyhotovenia neštandard. tvaru elektródy, konduktometrické, iónselektívne, referenčné, kovové elektródy
svetelné zdroje - halogénové lampy, deutériové výbojky pre všetky typy UV, VIS spektrofotometrov, zdroje s dutou katódou pre AAS

The Tintometer(GB)

kolorimetria - spektrofotometrické kolorimetre, vizuálne kolorimetre, komparátory, farebné filtre, odrazové kolorimetre
kolorimetrická chemická analýza - analýza vôd, kontrola kvality mlieka, piva, olejov, minerálnych olejov a palív

A.KRUSS Optronics (D)

mikroskopy - jednoduché stereolupy, mono-, bi- a trinokulárne mikroskopy, metalurgické a biologické inverzné mikroskopy
refraktometre - Abbeho refraktometre, ručné , digitálne a prevádzkové refraktometre
polarimetre - jednoduché a digitálne polarimetre
špeciálne optické prístroje, pektroskopy, prístroj na meranie bodu topenia

Ďalší dodávatelia

KNF Neuberger (D)

vývevy - membránové vývevy
čerpadlá - membránové dávkovacie čerpadlá

PFEIFFER (D)

vákuové systémy - vákuové vývevy, vákuometre, staveb. prvky pre vákuovú techniku, hmotnostné spektrometre

HETTICH (D)

centrifugy - labor. centrifugy bez chladenia aj s chladením, ultracentrifugy pre všetky typy aplikácií

FUNKE-GERBER (D)

mliekárenské laboratória - kompletné vybavenie mliekárenských laboratórií
butyrometrické odstredivky, butyrometrické vodné kúpele s trepaním, kryoskopy, zariadenia na meranie tuku, proteínov, laktózy, SNF, a pod.

Retsch (D)

laboratórne mlyny - drviče, úderové mlyny, rezacie mlyny, ultracentrifugové mlyny, trecie mlyny, planétové mlyny, vibračné mlyny
zariadenia na triedenie a sitovú analýzu
zariadenia na meranie rozdelenia veľkosti častíc - fotosedimentometre

HIRSCHMANN (D)

sklo - odmerné sklo bez aj s certifikátom, kapiláry, podložné, krycie sklíčka
labor.dávkovače - dispenzéry, mikrokapilárne dávkovače, pipetovače mikro aj makro, digit. buretta

BWB Technologies (GB)

Digitálne plameňové fotometre pre súčasné stanovenie Li, Na, K, Ca, Ba, aplikačné riešenia BIO, WINE, SUGAR, NUCLEAR, INDUSTRY

INTERSCIENCE (F)

homogenizátory - homog. typu stomacher, sterilné sáčky pre homogenizátory a príslušenstvo
počítač kolónií - automat s analýzou obrazu, poloautomat

A.Amarell (D)

teplomery - sklenené teplomery, normové teplomery, hustomery, jednoduché digitálne teplomery, elektronické digit. teplomery, pamäťové teplomery, teplomer/vlhkomer

KINEMATICA (CH)

Technológie miešania a dispergácie – POLYTRON , BIOTRONA, MEGATRON - suspenzie, disperzie, emulzie, vsádkové miešanie, inline homogenizácia
Technológie miešaných reaktorov – REACTRON- farmaceutická, kozmetická produkcia, bioreaktry
Miešanie a mletie suchých materiálov – POLYMIX – strihacie a kladivkové mlyny
Miešanie a mletie suchých aj mokrých materiálov – MICROTRON – profesionálne mlynčeky a mixéry

Bütler & Partner LLC (CH)

Úpravne vody – Sklenené reaktory – Trepačky laboratórne aj priemyselné- Trepačkové inkubátory- Trepačkové bioreaktory- Separačné technológie – Vertikálne centrifugy - Spray dry technológie- Fluidné sušiarne a granulátory – Evaporátory - Špeciálne mlyny - Systémy pre zmiešavanie práškových materiálov - Systémy pre dávkovanie a transport práškových farmaceutických materiálov - Mini dávkovače a mini extrúdre pre farmaceutické produkty - Dávkovacie a baliace linky pre farmaceutický a kozmetický priemysel

Electrothermal (UK)

Ohrevné hniezda, prístroje na meranie bodu topenia, Ohrevné pásy, Ohrevné plášte, viacmiestne ohrevy, Termoregulátory

Stuart (UK)

Termo bloky, Bod topenia, Miešačky, Homogenizátory, Centrifugy, Magnetcké miešadlá, Vortexy, Inkubátory, Rotačné odparky, Vodné kúpele, Ohrevné hniezda

TECHNE (UK)

Termo cyklery, Hybridizačné inkubátory, Doba gelácie, Termoregulátory, Vodné kúpele

Kompletný sortiment
prístrojov a zariadení.

Sortiment

Odberové systémy

Nutnou podmienkou správnej analýzy je správny odber vzorky. Nutná je správna voľba metódy odberu, množstva odobratej vzorky, ako aj typu odberového zariadenia a materiálu, z ktorého je odberové zariadenie vyrobené. V nemalej miere správny odber ovplyvňuje aj spôsob uloženia vzorky a jeho uchovávanie po samotnú analýzu.

 • odber kvapalných vzoriek
 • odber plynných vzoriek
 • odber tuhých vzoriek
 • mikrobiologické odbery
Úprava vzoriek

Po správne vykonanom odbere vzorky je často potrebné pripraviť ju na požadovanú analýzu. Príprava a úprava vzorky zahŕňa váženie, delenie, mletie, sitovanie, riedenie, zahusťovanie, dávkovanie, rôzne typy tepelných úprav, filtrovane oddelenie zložiek zmesi, homogenizáciu a podobne.

 • váženie
 • riedenie
 • dávkovanie
 • tepelné úpravy a temperovanie
 • mletie a sitovanie
 • homogenizácia
 • odstreďovanie
Meracie prístroje

Po správnom odobratí a patričnej úprave vzorky možno prikročiť ku jej analýze. Často sa meranie robí priamo v teréne, ideálne je môcť robiť meranie v laboratóriu. V ponuke máme ako prenosné prístroje, tak aj laboratórne prístroje, s rôznou hardverovou aj softverovou výbavou a voliteľným príslušenstvom.

 • elektrochemické prístroje
 • spektrofotometre
 • HPLC
 • fluorimetre
 • optické prístroje
 • plameňové fotometre
 • teplometry a vlhkomery
 • elektrochemické analyzátory
Laboratórne zariadenia

Laboratórium vyžaduje aj také zariadenia, ktoré umožňujú vyrobiť pomocné materiály prípadne zabezpečiť určité experimentálne podmienky pre danú aplikáciu či meranie. Typickým príkladom sú zariadenia na výrobu čistej vody využívajúce reverznú osmózu či destiláciu, vákuové systémy umožňujúce pracovať pri zníženom tlaku a podobne.

 • zariadenia pre prípravu čistej vody
 • vákuové systémy
 • vývevy
 • meranie vákua
 • meranie prietoku
 • vákuové prvky
Testovacie zariadenia

Výrobná prax sa trocha líši od bežnej akademickej laboratórnej praxe. Líši sa jednak teoretickým zázemím, kde v prípade výrobnej praxe prevládajú normy pre jednotlivé testovacie metódy, ako aj využívanou prístrojovou technikou, kde sú pri návrhu prístroja alebo zariadenia sú požiadavky normy priamo zakomponované. Okrem prístrojov špecifických pre tú-ktorú oblasť výroby sa v prevádzkových laboratóriách a laboratóriách kontroly kvality využívajú aj štandardné laboratórne prístroje a zariadenia.

 • zariadenia pre mlekárenské laboratóriá
 • zariadenia pre testovanie stavebných materiálov
 • testovacie komory
 • lisy, silomery, trhačky
Spotrebný materiál

 • špeciálne chemikálie
 • certifikované referenčné materiály
 • chemikálie pre analytické účely
 • laboratórne sklo
 • hadičky
 • tesnenia
 • miešadielka
 • špeciálne laboratórne potreby z PTFE

Kontakt

Kontakt

02 5249 6609

0903 422 302

info@labway.sk

Fakturačné údaje

LABWAY, spol. s r.o.
Trstínska 13
841 06 Bratislava

IČO: 31400981
IČ DPH: SK2020347626
DIČ: 2020347626